Referat for den ordinære generalforsamling lørd. 2/3-2024

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bjarne Mortensen blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægtens §7 stk. 2. Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer og 3 passive medlemmer. Dirigenten kunne derfor konstatere at generalforsamlingen beslutningsdygtig. Det blev dog bemærket at regnskabet ikke var udsendt rettidigt og at det ikke var påtegnet af revisorerne, hvilket blev accepteret.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jens henviste til den udsendte årsberetning. Derudover blev der redegjort for de forhandlinger der har været med Mosede Havn om ny lejekontrakt og krav om forhøjelse af vores leje med godt 100%. Lejen vil sandsynligvis blive forhøjet over 4 år så vi i 2027 når det niveau som havnen kræver. Niveauet svarer til den leje som de øvrige lejere betaler på havnen nemlig kr. 100 inkl. moms pr. m2. Havnen havde dog stillet et yderligere krav om at roklubben atter skal indgå i den vagtordning der er i sommersæsonen.

Leveringen af vores nye båd er blevet udskudt så vi først vil få den leveret 1/5-24. Det betyder at navngivning først finder sted i forbindelse med åbent hus-arrangementet 25/5-24.

Jens orienterede om nogle af vores vinterbaderes projekt med at få etableret en ny bro på sydsiden af havnen. Der er givet grønt lys fra Greve Kommune og sagen ligger nu hos Kystdirektoratet. Mosede Havn har intet imod at der laves en bro som foreslået. Der forestår efterfølgende et arbejde med at skaffe de nødvendige midler til at opføre broen. Greve Roklub vil gerne være behjælpelig med denne opgave. Det er hensigten at vinterbaderne indtil videre skal fortsætte med at være tilknyttet roklubben.

Jens rettede en tak til de mange flittige medlemmer som har arbejdet med renovering af vores hus og senest med det nye køkken. Særlig tak til Flemming Lux og Søren Johansen samt Flemming Quist for deres indsats med køkkenprojektet.

Der blev også rettet en stor tak til udvalgenes flotte arbejde. Det er dejligt at se så mange medlemmer der er med til at skabe miljø, aktivitet og trivsel i klubben.

Endelig takkede Jens for det store arbejde som instruktører og bestyrelse har udført i løbet af året. Uden deres indsats ville det ikke fungere.

Efter nogle få bemærkninger blev beretningen godkendt og taget til efterretning.

Ad pkt. 3: Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år

Formanden forelagde regnskabet på vegne af kassereren der havde meldt forfald. Han oplyste at der havde været en del problemer med at få regnskabet færdigt rettidigt. Det blev bemærket at der var en sammenlægningsfejl i tallene for 2022 og at der var en uoverensstemmelse i forhold værdien af en solgt kajak.

Revisorerne oplyste at de har godkendt regnskabet med forbehold for at de ikke har haft mulighed for at gennemgå bilagene. Det blev oplyst at der er aftalt et møde med kassereren, hvor dette kunne klares.

På den baggrund blev regnskabet ikke godkendt og det blev besluttet at det endelige og reviderede regnskab skulle fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling som kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen for Roklubbens Venner.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

Formanden gennemgik det udsendte budgetforslag og bemærkede at det budgetterede underskud kunne dækkes af den kassebeholdning som klubben har. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på at der fra denne beholdning også skulle fraregnes restudgiften til den nye båd samt en egenbetaling til en ny palleløfter. Det vil samlet betyde at kassebeholdningen vil være kr. 39.940, hvis budgettet godkendes. Budgettet er lagt med udgangspunkt i det nuværende kontingent. Hvis forslag om kontingentforhøjelse vedtages vil det give en merindtægt på kr. 14.900 og dermed øge kassebeholdningen til kr. 54.840.

Der var en drøftelse af kontingentets størrelse jfr. det fremlagte forslag under pkt. 5. Konklusionen blev at endelig vedtagelse af budgettet blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling, hvor der så kunne være et samlet overblik over klubbens økonomi.

Ad pkt. 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Carsten Lehmann Bunch motiverede sit forslag om forhøjelse af kontingentet med den væsentlige stigning i husleje som på længere sigt kræver en stigning i klubbens indtægter. Den kan kun komme via øget medlemstilgang og forhøjet kontingent.

Der blev udtrykt bekymring om en stigning i kontingentet ville betyde at nogle af de aktivt betalende medlemmer ville overgå til passivt medlemskab. Der var blandt de fremmødte medlemmer en generel holdning til at økonomien er god og at en stigning af kontingentet er nødvendig.

Forslaget blev sat til afstemning og blev godkendt med 24 stemmer for og 2 imod.

Det betyder at kontingentet fremover vil være følgende:

Familiemedlemskab kr. 2800,- pr. år

Seniormedlemskab kr. 1700,- pr. år

Ungdomsmedlemskab kr. 800,- pr. år

Vinterbadere kr. 400,- pr. år

Passive medlemmer kr. 250,- pr. år.

Kajakhotel inkl. begrænset medlemskab 1 kajak kr. 1300,- pr. år

Kajakhotel inkl. begrænset familiemedlemskab 1 kajak kr. 1600,- pr. år

Kajakhotel inkl. fuldt medlemskab (senior) 1 kajak kr. 2300,- pr. år

Kajakhotel inkl. fuldt familiemedlemskab 1 kajak kr. 3400,- pr. år

Ad pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af kasserer for 2 år – Michael Halvorsen blev genvalgt

Valg af sekretær for 1 år – Curt Gyde Sørensen blev valgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Keld Nørmølle blev genvalgt. Carsten Lehmann Bunch modtog ikke genvalg.

Der var ingen kandidater som meldte sig og det blev bemærket at en del af det arbejde som hidtil har ligget hos bestyrelsens medlemmer gerne skulle føres over til de nedsatte udvalg. Der blev i den anledning fremført om det var nødvendigt med 7 medlemmer i bestyrelsen nu hvor vi havde fået en udvalgsstruktur. Det er det ikke nødvendigvis, men det kræver en vedtægtsændring at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil vurdere nærmere om der skal foretages ændringer til næste generalforsamling.

Konklusionen blev at den sidste bestyrelsespost er vakant og at det tages op igen på den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af suppleant for 2 år – Nuværende suppleant Lene Petersen modtager ikke genvalg. Der var ingen kandidater der meldte sig, jfr. den ovenstående vakante plads i bestyrelsen. Konklusionen blev også her at posten er vakant og tages op igen på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt 7: Valg af udvalgsformænd efter behov, jf. § 12 stk. 4.

 1. Husforvalter: Allan Dalager Pedersen blev genvalgt
 2. Festudvalg: Curt Gyde Sørensen blev valgt
 3. Uddannelse og turaktiviteter: Carsten Lemann Bunch blev valgt
 4. Digitalisering: Michael Kjeldsen blev valgt
 5. Vinteraktiviteter: Anja Revall blev valgt
 6. Sociale aktiviteter: Anja Revall blev valgt

Det blev bemærket at festudvalg og udvalget for sociale aktiviteter skulle kædes sammen, da de dækker over hinandens områder. Årsagen til at der er et festudvalg skyldes at det nævnes særskilt i vedtægtens § 12

Ad pkt. 8: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Gert Juul og Mariann Hjertoft modtog begge genvalg som suppleant blev Bjarne Mortensen valgt.

Ad pkt. 9: Eventuelt

 • Maria Vraa Schou-Petersen oplyste at hun var blevet kontaktet af DFfR som gerne ville høre mere om vores holdning til E-Roning. De havde bemærket at vi var meget aktive i 8GP og kunne derfor også have interesse i at deltage i e-roning. E-roning er en on-line konkurrence i ergometer roning, hvor man via computer live kan dyste mod andre roere. Køge Roklub har tilbudt at vi kan komme til dem og høre mere om konceptet. Endvidere opfordrede Maria alle til at komme og deltage i næste 8GP runde 13/3-24 kl. 19 hvor deltagere skal ro 15 min. hver.
 • Curt Gyde Sørensen anbefalede at roklubben søgte om optagelse i Greve Kommunes grønne råd. Bestyrelsen vil tage det op på det kommende møde.
 • Curt gjorde desuden opmærksom på at der skal findes en ny formand næste år, hvor Jens fratræder. Han appellerede til  at der allerede nu blev gjort overvejelser over hvem der vil overtage opgaven.
 • Kim Boyborg oplyste han er i gang med at sætte Steffen Beck ind hvordan vores logbog er bygget op og fungerer og efterlyste endnu et medlem med erfaring og interesse for IT til at være med så vi er flere som kender til logbogen så systemet ikke er så sårbart ved at der kun er få som kan løse evt. problemer.
 • Carsten Lemann Bunch gjorde opmærksom på at vi har et køkkenprojekt som skal gøres færdigt og at næste arbejdsdag er 9/3. Desuden er der en opgave med at få ryddet op i bådehallen og at broen skal sættes op den 23/3 så alt er klart til standerhejsningen 6/4-24.
 • Carsten foreslog også at det depositum vi betaler for svømmebåndet som giver adgang til svømning om mandagen, bliver ændret til gebyr. Der var blandt de fremmødte en tilslutning til det forslag og bestyrelsen vil tage stilling til forslaget.
 • Afslutningsvis takkede Jens Carsten for hans store indsats som rochef og udtrykte glæde ved at han fortsatte som tovholder i tur- og aktivitetsudvalget.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for en god debat.

Jens Revall                                              Bjarne Mortensen

Referent                                                  Dirigent

Skriv et svar