REGLEMENT FOR SUP BOARDS FOR GREVE ROKLUB

REGLEMENT
For SUP BOARDS
FOR GREVE ROKLUB
DET DAGLIGE ROOMRÅDE
§ 1. Det daglige roområde strækker sig fra
Mosede Havn til Hundige Havn, samt
Strandparkens søer. Roning i det daglige
roområde må kun foretages fra
standerhejsning til standerstrygning.
§ 2. Det er forbudt at ro i Mosede Havn. Hvis
vejret forhindrer anvendelse af klubbens
bådebro, er det dog tilladt at benytte
havnens ramper. Når indsejling til havne
og havnebassiner passeres skal dette i
øvrigt ske i betryggende afstand.
§ 3. En båd på tur skal altid følge kystlinien så
nær som muligt og altid bevare følingen
med land.
§ 4. Midlertidige indskrænkninger i det
daglige roområde bekendtgøres af
bestyrelsen ved opslag i klubben og ved
notits i klubbens medlemsblad.
Der forekommer skiftende lavvandsområder syd
for Hundige Havn og syd for Mosede Havn. Vær
opmærksom på badeplatforme, knækkede
bundgarnspæle og bundgarn langs kysten samt
på drivende tømmer m.m.
Vær opmærksom på, at der meget let kan opstå
farlige situationer ved for tæt passage af
indsejlinger til havne, idet man ikke kan se, hvad
der sker indenfor molerne og derved træffe de
nødvendige forholdsregler i tide.
Man må aldrig fjerne sig længere fra kysten end,
at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i
land. Især ved fralandsvind er dette vigtigt, da
båden let kan drive til havs.
Ingen kommentarer.
GRUNDREGLER
§ 5. Kortture må kun udføres under gunstige
vejr og søforhold. Ved optrækkende uvejr,
blæst eller tåge skal båden straks søge
land.
§ 6. Enhver roer skal besidde almindelig
svømmefærdighed og skal aflægge bevis
for at være i stand til at svømme mindst
300 m. Beviset har en gyldig-hedsperiode
på et år.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
ORDENSREGLER
§ 7. Enhver båd på tur skal være fuldt
bemandet.
§ 8. Passagerer må ikke medtages i bådene.
§ 9. Badning og fiskeri fra bådene er forbudt.
§ 10. Kun hvor det er uundgåeligt, må der ros
mellem badende, og det skal i så fald ske
med småt roning.
§ 11. Ved roning efter mørkets frembrud skal
man ved hånden have en elektrisk lygte
eller tændt lanterne med hvidt lys, der skal
vises i så god tid, at sammenstød
forebygges.
§ 12. Alle ture skal føres ind i rojournalen inden
afgang fra klubben med angivelse af
turens mål, afgangstidspunkt, forventet
hjemkomst-tidspunkt og om nødvendigt et
notat om bådens tilstand. Ved
hjemkomsten skal ankomsttidspunkt og
roet distance angives.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Hold også udkik efter dykkere og badende, der
undertiden svømmer langt ud.
Herudover kan man føre et konstant hvidt lys,
der kan ses hele horisonten rundt.
Ingen kommentarer.
BENYTTELSE AF MATERIELLET
§ 13. Brugeren har ansvaret for det ham
betroede materiel og mandskab. Ved
eventuelle skader er det brugerens pligt at
føre et notat herom i rojournalen. Den
enkelte hæfter for skader, der opstår som
følge af uagtsomhed, forkert behandling af
materiellet eller overtrædelse af givne
forskrifter eller reglementer.
§ 14. Bestyrelsen bekendtgør ved opslag hvilke
boards, der ikke må benyttes.
§ 15. Alle SUP Boards skal under ugunstige
forhold bordes fra vandet.
Under gunstige forhold, bl.a. tilstrækkelig vanddybde, kan bording ske direkte
fra bro.
§ 16. Alle SUP boards og tilbehør til disse skal
gøres rene straks efter benyttelsen.
Ligeledes skal transportvognene holdes
rene.
§ 17. Enhver roer, der har deltaget i sæsonens
roning, har pligt til at deltage i
vedligeholdelse af materiellet efter
sæsonens afslutning.
Materielle skader meldes til
materialeforvalteren, der skal vejlede
mandskabet i og aftale tidspunkt for udbedring
af skaderne, Ved landgang har styrmanden
ansvaret for, at båden er efterladt på forsvarlig
vis.
Ingen kommentarer.
Ved lav vandstand vil riggen uvilkårligt komme
til at hvile på broen. På længere sigt medfører
dette en svækkelse af riggen og en risiko for
materiel og personlig skade. Reglen gælder
selvfølgelig også, når man kommer hjem efter
en scullertur.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Godkendt af bestyrelsen
Juli 2020