KORTTURS REGLEMENT FOR GREVE ROKLUB


KORTTURS REGLEMENT
FOR GREVE ROKLUB
Februar 2021
DET DAGLIGE ROOMRÅDE
§ 1. Det daglige ro område strækker sig fra
Brøndby Havn til Køge Lystbådehavn.
For outriggere dog kun fra Mosede Havn
til Hundige Havn og Strandparkens søer.
Roning i det daglige ro område må kun
foretages fra standerhejsning til
standerstrygning.
§ 2. Det er forbudt at ro i Mosede Havn. Hvis
vejret forhindrer anvendelse af klubbens
bådebro, er det dog tilladt at benytte
havnens ramper. Når indsejling til havne
og havnebassiner passeres skal dette i
øvrigt ske i betryggende afstand.
§ 3. En båd på tur skal altid følge kystlinjen
så nær som muligt og altid bevare
følingen med land.
§ 4. Midlertidige indskrænkninger i det
daglige ro område bekendtgøres af
bestyrelsen ved opslag i klubben.
Der forekommer skiftende lavvandsområder
syd for Hundige Havn og syd for Mosede Havn.
Vær opmærksom på badeplatforme, knækkede
bundgarnspæle og bundgarn langs kysten samt
på drivende tømmer m.m. Der er ved at blive
etableret stenrev mellem Mosede Havn og
nordre høfde ved Mosede Fortet samt tæt på
kysten lige før indsejlingen til Ishøj Havn.
Revene bliver markeret.
Vær opmærksom på, at der meget let kan opstå
farlige situationer ved for tæt passage af
indsejlinger til havne, idet man ikke kan se,
hvad der sker indenfor molerne og derved
træffe de nødvendige forholdsregler i tide.
Man må aldrig fjerne sig længere fra kysten
end, at mandskabet kan bjærge sig selv og
båden i land. Især ved fralandsvind er dette
vigtigt, da båden let kan drive til havs.
Ingen kommentarer.
GRUNDREGLER
§ 5. Kortture må kun udføres under gunstige
vejr- og sø forhold. Ved optrækkende
uvejr, blæst eller tåge skal båden straks
søge land.
§ 6. Enhver roer skal besidde almindelig
svømmefærdighed og skal kunne
svømme 300 m uden redningsvest.
Forud for hver sæson er der krav om,
at den enkelte roer skriftligt tilkendegiver
over for klubbens bestyrelse, at man kan
svømme 300 m uden redningsvest.
§ 7. Enhver båd på tur skal være under
kommando af en korttursstyrmand.
Ikke frigivne roere må kun tage ud, hvis
styrmanden er instruktør. Mandskabet
skal ubetinget adlyde styrmandens
kommandoer.
§ 8. Som korttursstyrmand må kun de af
bestyrelsen udnævnte fungere.
Udnævnelse til korttursstyrmand kan
opnås efter at have deltaget flittigt i den
daglige roning, således at der i alt er roet
mindst 300 km. Herudover skal man
være fyldt 15 år og have bestået en
teoretisk og praktisk
korttursstyrmandsprøve, der afholdes af
klubben.
Medlemmer, der ønsker korttursstyrmandsret opnået i en anden klub overført
til Greve Roklub, kan blive udnævnt til
korttursstyrmand uden at have deltaget i
ovennævnte prøver, såfremt bestyrelsen
finder, at disse er i besiddelse af de
nødvendige færdigheder.
§ 9. Inden enhver tur skal korttursstyrmanden
nøje forvisse sig om, at såvel båd som
årer er i god stand, og at båden er
forsynet med bundpropper, øsekar,
bådshage og redningsveste til hele
mandskabet, og i øvrigt at båden er i
forsvarlig stand.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Er der flere korttursstyrmænd i båden, er det til
enhver tid den styrmand, som i ro-journalen er
skrevet ud som COX, der har kommandoen i
båden.
Ingen kommentarer
Styrmænd skal være opmærksomme på at
vedligeholde deres færdigheder bl.a. ved at
genlæse kursus materialet jævnligt samt i øvrigt
følge med i bekendtgørelser på opslagstavlen
og fortsat øve sig regelmæssigt på vandet.
§ 10. Medlemmer mellem 12 og 14 år må kun
tage ud at ro, hvis styrmanden er
instruktør eller langtursstyrmand.
§ 11. Scullerret tildeles af bestyrelsen.
Opnåelse af scullerret betinges af
frigivning i inriggerroning, samt
instruktion i og frigivning til
scullerroning.
Der er mulighed for at dispensation. Denne
gives af en instruktør eller langtursstyrmand.
Ingen kommentarer.
ORDENSREGLER
§ 12. Enhver båd på tur skal være fuldt
bemandet.
§ 13. Passagerer må ikke medtages i bådene.
§ 14. Badning og fiskeri fra bådene er forbudt.
§ 15. Kun hvor det er uundgåeligt, må der ros
mellem badende, og det skal i så fald ske
med småt roning.
§ 16. Ved roning efter mørkets frembrud skal
man ved hånden have en elektrisk lygte
eller tændt lanterne med hvidt lys, der
skal vises i så god tid, at sammenstød
forebygges.
§ 17. Alle ture skal føres ind i rojournalen
inden afgang fra klubben med angivelse
af turens mål, afgangstidspunkt og roere i
båden. Ved hjemkomsten skal tidspunkt
for hjemkomst og roet distance angives.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Hold også udkik efter dykkere og badende, der
undertiden svømmer langt ud.
Herudover kan man føre et konstant hvidt lys,
der kan ses hele horisonten rundt.
Har båden skader, har styrmanden
ansvaret for at notere dette i rojournalen,
samt at informere klubbens materiel
ansvarlige.
BENYTTELSE AF MATERIELLET
§ 18. Styrmanden har ansvaret for det ham
betroede materiel og mandskab. Ved
eventuelle skader er det styrmandens
pligt at føre et notat herom i rojournalen.
Den enkelte hæfter for skader, der opstår
som følge af uagtsomhed, forkert
behandling af materiellet eller
overtrædelse af givne forskrifter eller
Materielle skader meldes til klubben materiel
ansvarlige, der skal vejlede mandskabet i og
aftale tidspunkt for udbedring af skaderne, Ved
landgang har styrmanden ansvaret for, at
båden er efterladt på forsvarlig vis.
reglementer
§ 19. Bestyrelsen bekendtgør ved opslag hvilke
både, der ikke må benyttes.
§ 20. Årerne må kun benyttes i den båd, hvortil
de hører.
§ 21. Scullere må kun benyttes af medlemmer
med scullerret.
§ 22. Benyttelse af andre outriggerbåde kræver,
at mindst en af mandskabet har
korttursstyrmandsret, samt at hele
mandskabet har modtaget instruktion i og
er frigivet til roning i disse både.
§ 23. Alle outriggerbåde skal under ugunstige
forhold bordes fra vandet.
Under gunstige forhold, bl.a. tilstrækkelig
vanddybde, kan bording ske direkte fra
bro.
§ 24. Alle både og tilbehør til disse skal gøres
rene straks efter benyttelsen.
Ligeledes skal transportvognene holdes
rene.
§ 25. Enhver roer, der har deltaget i sæsonens
roning, har pligt til at deltage i
vedligeholdelse af materiellet efter
sæsonens afslutning.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Reglen gælder for både singlescullere og
dobbeltscullere.
Ingen kommentarer.
Ved lav vandstand vil riggen uvilkårligt komme
til at hvile på broen. På længere sigt medfører
dette en svækkelse af riggen og en risiko for
materiel og personlig skade. Reglen gælder
selvfølgelig også, når man kommer hjem efter
en scullertur.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Godkendt af bestyrelsen
Greve Roklub
Februar 2021